سیستم کدینگ حسابداری
 • قابلیت تعریف حساب‌ها و سر فصل‌های حسابداری در شش سطح ( گروه، کل، معین، تفصیل ۱ ، تفصیل ۲ ،تفصیل ۳ ، تفصیل ۴ ، تفصیل ۵ ، تفصیل ۶ ، مرکز هزینه ۱ و مرکز هزینه ۲ و پروژه.
  • استفاده از منوهای آبشاری در تعریف راحت حساب‌ها.
  • ارائه کدینگ اولیه پیشنهادی جهت تسریع در راه‌اندازی.
  • قابلیت استفاده از کدینگ تفصیل شناور.
  • تعریف مراکز هزینه و گروه‌بندی مراکز هزینه بدون محدودیت تعدادی.
  • امکان تعریف پروژه‌ها وگروه‌بندی پروژه‌ها بدون محدودیت.
  • تعریف ماهیت حساب‌ها برای جلوگیری از ثبت اشتباه در طی دوره یا آخر دوره.
  • تنظیم محل جاگیری حساب‌ها در ترازنامه جهت مکانیزه بودن عملیات بستن حساب، افتتاحیه و اختتامیه.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca