سیستم کنترل تولید
 • صدور دستور ساخت و دستور تولید به تفکیک هر واحد سازنده و محصول نهایی و نیمه ساخته.
 • شارژ خطوط تولید بر اساس دستور ساخت‌های صادر شده به تفکیک هر واحد سازنده و صدور درخواست کالا از انبار.
 • صدور دستور ساخت‌های پیمانکاری و ارجاع کار به پیمانکار و شارژ مواد اولیه و نیمه‌ساخته هر پیمانکار.
 • صدور دستور ساخت‌های نیمه ساخته مربوط به یک محصول نهایی به صورت اتوماتیک با توجه به فرمول ساخت‌های چند مرحله‌ای.
 • ثبت time sheet به ازای هر دستور ساخت و هر نفر ساعت با امکان ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد جهت محاسبه نرخ واقعی یک ساعت کار.
  • امکان صدور رسید محصول فرعی.
  • امکان صدور رسید ضایعات هر دستور ساخت.
  • امکان ثبت آزمایشات و کنترل کیفی‌های لازم برای هر دستور ساخت با توجه به فعالیت‌های تعریف شده در فرمول ساخت.
  • امکان الحاقیه نقشه فنی و … برای هر دستور ساخت.
 • .ثبت رسیدهای تولید برای هر دستور ساخت و صدور اتوماتیک حواله‌های مصرف، به ازای دستور ساخت‌های پیمانکاری و داخلی.
  • امکان تعریف کارکنان تولید به صورت یکپارچه با ماژول حقوق و دستمزد.
  • امکان تعریف شیفت کاری بر اساس ساعت‌های مورد نظر کاربر.
  • امکان صدور سفارش تولید بر اساس درخواست تولید کالا.
  • امکان ارتباط یکپارچه با سیستم انبار برای انتخاب کالا.
  • امکان تعیین مبنای صدور دستور تولید بر اساس فرمول ساخت و یا درخت محصول.
  • امکان تعیین تاریخ شروع و پایان و کل زمان تولید برنامه‌ریزی شده برای سفارش تولید.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca