سیستم بهای تمام شده
امکانات و مزایا
 • قابلیت تعریف دوره‌های مالی مختلف جهت محاسبه قیمت تمام شده به ازای هر دوره.
 • قابلیت اختصاص مراکز هزینه مختلف برای هر دوره به صورت جداگانه.
 • قابلیت طبقه‌بندی حساب‌ها ( دستمزد و سربار ).
 • تعریف انواع حساب‌ها: دستمزد سربار مستقیم، غیر مستقیم، ثابت و متغیر و … .
 • تعریف انواع مبنای تسهیم هزینه‌ها مانند time sheet ( ثبت ساعات کار ) مراکز تولیدی، نفر ساعت و ماشین ساعت استاندارد درصد ارزش ویژه محصول، حجم کالای تولیدی، تایم شیت مراکز پشتیبانی و تولیدی و … با روش تسهیم هزینه و یک‌طرفه.
 • تعریف ارتباط حساب‌های تعریف شده با سر فصل سیستم حسابداری مالی در سطوح مختلف ( کل، معین، تفصیلی، مراکز هزینه و … ) جهت اخذ مانده حساب‌ها از دفاتر، با امکان تعیین درصد تسهیم هر حساب.
 • قابلیت تسهیم برای مراکز مستقیم تولیدی از هزینه‌های مستقیم به تفکیک دستور ساخت.
 • محاسبه قیمت تمام شده برای هر دوره مالی به تفکیک دستور ساخت محصول.
 • تعریف محرک‌های تسهیم بر اساس نیاز.
 • قابلیت تقسیم مراکز تولیدی به ایستگاه‌های کاری مختلف.
 • قابلیت محاسبه قیمت تمام شده یک محصول نیمه ساخته یا محصول در یک ایستگاه کاری.
 • قابلیت محاسبه هزینه‌ها و قیمت تمام شده در دوره‌های مختلف.
 • گزارش قیمت تمام شده محصولات به تفکیک مواد، دستمزد و سربار تولید.
 • گزارش تولیدات به صورت تعدادی و ریالی.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca