۶۴۶۵۴۴۶۵۸۴۸۵
سامانه
صدور گواهینامه رانندگی آنلاین
سامانه
صدور گواهینامه مجازی
IMG-20211108-WA0023
سامانه
درخواست تاسیس آموزشگاه تعلیم رانندگی
IMG-20211108-WA0023
سامانه
آنالیز ارتباط تصادفات
۲۵۵۴۶۸۴۵۸۵
سامانه
ترجمه و صدور گواهینامه بین المللی
۴۴۶۴۶۴۶۴
سامانه
تعویض پلاک
۴۵۴۵۶۴۶۴
سامانه
ترخیص خودرو
۹۸۶۴۵۶۴۴۵
سامانه
توقیف خودروهای متخلف
سامانه
پارکینگ خودرو ها
۶۴۶۸۴۸۵
سامانه
تایید اصالت خودرو
سامانه
متخصصین تعمیر خودروهای تصادفی
۹۸۶۴۹۴۵
سامانه
هدایت و تعمیر خودروهای تصادفی
۸۹۵۶۴۴۹
سامانه
آموزش ترافیکی در مدارس
۶۵۴۵۶۴
سامانه
انتقال سند خودرو
سامانه
سرویس مدارس
۵۹۸۵
سامانه
کاپوتاژ خودروها
۲۵۶۵۴۶۸۸۵
سامانه
خانواده بصیر
۲۵۸۴۸۵
سامانه
تعیین التزام به پاسخ
۲۵۶۴۴۹۸۵
سامانه
معاینه فنی خودرو ها

و ۴۴ سامانه هوشمند دیگر که موضوعات سامانه های مذکور محرمانه بوده و در مالکیت فکری شرکت قرار دارد.

drugs-like-opioids-can-be-scavenged-and