سیستم کنترل کیفیت
  • ثبت انواع تخصص‌های کنترل کیفیت کالا و فرآیند و ایجاد ارتباط تخصص‌ها به کارشناسان کنترل کیفیت.
  • تعریف انواع استانداردهای کنترل کیفیت.
  • قابلیت تعریف و افزودن ملحقات و هر نوع مستندات مرتبط با کالاها.
  • تعریف معیارهای آزمایشی کنترل کیفیت کالا و عملیات.
  • قابلیت تعیین فعالیت خودکار مرتبط با مقادیر خارج از محدوده، شامل ارسال پیام، توقف سفارش کار تولید و صدور سفارش کار دوباره کاری.
  • امکان صدور برگه درخواست کنترل کیفی (  آزمایش ) برای کالاها و صدور برگه کنترل کیفیت کالا عطف به درخواست کنترل کیفیت.
  • ارسال اتوماتیک درخواست کنترل کیفی بر اساس نوع قطعه برای افراد یا واحد ذیربط.
  • صدور برگه کنترل کیفیت اقلام ورودی در فرایند تامین کالا ( رسیدهای موقت خرید و … ).
  • قابلیت تعیین میزان مورد تایید کیفی کالاها در فرایند تامین و الزام کنترل میزان رسید قطعی بر مبنای آن.
  • امکان ثبت انواع دلایل رد یا قبول نتایج کنترل کیفیت. 
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca