سیستم مهندسی ساخت
 • تعریف مراکز هزینه تولیدی.
 • تعریف واحد های سازنده ( داخلی – پیمانکاری ).
 • تعریف دستمزد و سربار هر واحد سازنده پیمانکاری به تفکیک کالاهای تولیدی و نیمه ساخت.
 • امکان کنترل موجودی انبار هر واحد سازنده.
 • امکان الحاقیه نقشه‌های فنی و … به هر فرمول.
 • تعریف فرمول تولید به ازای محصول نهایی و نیمه ساخته به صورت درختی تا چند مرحله‌ای با امکان معرفی واحد سازنده هر محصول نهایی و نیمه ساخته.
 • امکان تعریف (operation) ( عملیات ساخت ) تعداد نامحدود و تشخیص منابع تولیدی ( ماشین، نیروی انسانی ) به هر عملیات.
 • تعریف فعالیت‌های تولید به ازای هر محصول نیمه ساخته و اختصاص آن به فرمول‌های تولید.
 • تعریف ماشین ساعت و نفر ساعت به تفکیک فعالیت‌های تعریف شده و مهارت کارکنان.
 • تعریف آزمایش‌های کنترل کیفی برای هر فعالیت.
 • تعریف شیفت‌های کاری.
 • امکان تعریف درخت محصول ( BOM ) با تعداد سطوح نامحدود و کنترل‌های پایین به بالا و بالا به پایین در زمان انتخاب.
 • فهرست مواد زیر شاخه، همچنین تعیین مقدار مصرف استاندارد، مقدار یا درصد ضایعات استاندارد و مجوز استفاده از
کالای جایگزین.
 • امکان تعریف ضایعات عادی در فرمول‌های تولید.
 • امکان تعریف محصولات فرعی در درخت محصول.
 • امکان تعریف تاریخ‌های بازنگری برای فرمول‌های تولیدمختلف ( درخت محصول )  به همراه ورژن گذاری آن‌ها.
 • امکان تعیین درخت محصول اصلی و فرعی به منظور تسهیل در انتخاب آن در فرم‌های مرتبط.
 • امکان بایگانی کردن درخت محصول در صورت عدم نیاز به آن و در صورت نیاز لغو بایگانی آن.
 • امکان تعریف انواع ماشین‌آلات و تجهیزات.
 • امکان تعریف فرایند‌های ساخت و تولید به تعداد نامحدود و تخصیص عملیات مربوط به هر فرایند، همچنین تعیین توالی انجام عملیات.
 • امکان تعریف دلایل توقف، با هدف ایجاد طبقه‌بندی مناسب جهت ثبت گزارش توقفات در ماژول کنترل تولید.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca