سیستم اموال و دارایی ثابت
سیستم اموال و دارایی‌های ثابت، جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک و ارزش جاری اموال، داریی‌های منقول و غیر منقول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
امکانات
 • قابلیت صدور سند ایجاد دارایی، برای یک دارایی به صورت جمعی و به تعداد مشخص و پشت سر هم.
 • تعریف قیمت خرید، قیمت اسقاط، هزینه راه‌اندازی، میزان استهلاک انباشته و عمر مفید.
 • امکان تعیین تحویلدار، برای هر یک از اموال.
 • عملیات کامل دارایی مانند: ایجاد، تعدیل، فروش، تعمیر، تغییر محل استقرار، اسقاط کردن، اهداء دارایی، بلا استفاده کردن دارایی، استفاده مجدد و … .
 • محاسبه استهلاک اموال، تا مقطع تاریخ خاص، با کنترل تاریخ.
 • امکان برقراری ارتباط و تعامل صحیح با زیر سیستم تدارکات و انبار ( خرید و تحویل مستقیم دارایی، انتقال دارایی از انبار ).
 • کنترل فعال بودن دارایی در زمان محاسبه استهلاک و امکان محاسبه استهلاک.
 • استفاده عملیات پایان سال و ابتدای سال، بصورت اتوماتیک و محاسبه ارزش دفتری و انتقال به سال مالی بعد.
 • امکان تعیین روش محاسبه استهلاک و نرخ استهلاک.
 • تعریف قسمت‌های مختلف دارایی به همراه انتساب هر قسمت به یک مرکز هزینه.
 • تعریف گروه‌های اموال و گروه بندی دارایی‌ها.
 • تعریف محل‌های استقرار دارایی‌ها، قابلیت تفکیک محل‌های استقرار دارایی به صورت دلخواه.
 • تعریف جمعداران و تحویلداران اموال، با امکان مشخص کردن تفصیل خاص، برای هر کدام، جهت استفاده در اسناد حسابداری.
 • صدور پلاک اموال و قابلیت چاپ لیبل و بارکد.
مزایا
 • محاسبات استهلاک‌ها و استهلاک انباشته مربوط به عملیات‌های مرتبط به دارایی‌ها … .
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری مرتبط با قواعد حسابداری اموال بر طبق استانداردهای حسابداری.
 • یکپارچه‌سازی و ارتباط با انبار، حسابداری و تدارکات.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca