۶۴۶۵۴۴۶۵۸۴۸۵
سامانه
صدور گواهینامه رانندگی آنلاین
سامانه
صدور گواهینامه رانندگی به صورت مجازی
IMG-20211108-WA0023
سامانه
درخواست تاسیس آموزشگاه تعلیم رانندگی
IMG-20211108-WA0023
سامانه
آنالیز ارتباط تصادفات با راه،خودرو و سایر عوامل
۲۵۵۴۶۸۴۵۸۵
سامانه
ترجمه و صدور گواهینامه بین‌المللی
۴۴۶۴۶۴۶۴
سامانه
تعویض پلاک
۴۵۴۵۶۴۶۴
سامانه
ترخیص خودرو
۹۸۶۴۵۶۴۴۵
سامانه
توقیف خودروهای متخلف
سامانه
پارکینگ خودروها
۶۴۶۸۴۸۵
سامانه
تایید اصالت خودرو
سامانه
متخصصین تعمیر خودروهای تصادفی
۹۸۶۴۹۴۵
سامانه
هدایت و تعمیر خودروهای تصادفی
۸۹۵۶۴۴۹
سامانه
آموزش ترافیکی در مدارس
۶۵۴۵۶۴
سامانه
انتقال سند خودرو
سامانه
سرویس مدارس
۵۹۸۵
سامانه
کاپوتاژ خودروها
۲۵۶۵۴۶۸۸۵
سامانه
خانواده بصیر
۲۵۸۴۸۵
سامانه
تعیین التزام به پاسخ
۲۵۶۴۴۹۸۵
سامانه
معاینه فنی خودروها

و ۴۴ سامانه هوشمند دیگر که موضوعات سامانه‌های مذکور محرمانه بوده و در مالکیت فکری شرکت قرار دارد.

drugs-like-opioids-can-be-scavenged-and