سیستم حسابداری شعب
 • قابلیت تعریف ساختار سازمان و شرکت‌های تابعه و شعب.
  • قابلیت ایجاد ساختار کدینگ مالی واحد برای تجمیع حساب‌های واحدهای زیرمجموعه و شعب.
  • فراخوانی اطلاعات از سیستم‌های مستقل شرکت‌های تابعه و شعب.
  • مقایسه عملکرد شرکت‌های تابعه و شعب.
  • تطبیق حساب‌های رابط به منظور مغایرت‌گیری بین حساب‌های سازمان مرکزی و واحدهای تابعه.
  • گزارش‌های تحلیلی، مقایسه‌ای و نموداری برای ارزیابی شرکت‌های تابعه و شعب.
  • دریافت گزارش‌های سیستمی به صورت تجمیعی از اطلاعات واحدهای مختلف.
  • ارائه ترازهای تجمیعی با استاندارد کدینگ مشترک و فیلترینگ واحدها.
  • گزارش‌های مقایسه‌ای سالانه و ماهانه بر اساس تجمیع و فیلترینگ واحدها.
۰۱۸۰۳۳_drugs-like-opioids-ca